سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اخطار

مرتضی ، یکی هست اگه نمیای رفاقت کنیم با اون رفیق میشم........................اصلا!

                                           مؤدب  ................اسمش مسعوده عبدیه................مؤدب

                                          فهمیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/دعوا